Dla kogo restrukturyzacja?

Jakim podmiotom przysługuje możliwość wnioskowania o restrukturyzację?
Zdolność restrukturyzacyjna to przyznana przez ustawodawcę określonym kategoriom podmiotów zdolność do bycia podmiotem postępowania restrukturyzacyjnego, a konkretnie zdolność do występowania w postępowaniu restrukturyzacyjnym w charakterze dłużnika.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:
postępowaniu o zatwierdzenie układu;
przyspieszonym postępowaniu układowym;
postępowaniu układowym;
postępowaniu sanacyjnym.
Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu ochronę społecznych i indywidualnych interesów.
Wyrażają się one w dążeniu do uniknięcia ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami.
W przypadku postępowania sanacyjnego są to również działania zmierzające do przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań.
Dzieje się to przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.
Artykuł 4 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne przesądza o tym, jakie podmioty mają zdolność restrukturyzacyjną, a więc możność przeprowadzenia – bycia podmiotem jednego z postępowań wskazanych w art. 2 – restrukturyzacji w sensie przepisów prawa restrukturyzacyjnego.
Wśród podmiotów, wobec których znajdują zastosowanie przepisy prawa restrukturyzacyjnego, ustawodawca wymienia:
przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,
wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
wspólników spółki partnerskiej.
Zgodnie z art. 43(1) k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Brzmienie przepisu nie pozostawia żadnych wątpliwości, że przedsiębiorcą może stać się każdy podmiot posiadający zdolność prawną – a więc zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a wyposażona właśnie w zdolność prawną.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 1 Średnia ocena: 5]