Kara zastępcza

Uchylanie się od odbywania kary ograniczenia wolności ma miejsce wtedy, gdy skazany był świadomy ciążących na nim obowiązków, stanowiących element kary ograniczenia wolności, jak również konsekwencji ich niewykonywania, oraz, mając obiektywnie istniejące możliwości, przy braku jakichkolwiek przeszkód, nie wykonywał w całości lub w części któregokolwiek z nich. Cechą uchylania jest negatywny stosunek psychiczny skazanego do ciążącego na nim obowiązku. W sytuacji takiej możliwe jest wykonanie tzw. zastępczej kary pozbawienia wolności.
Na czym polega kara zastępcza
Zgodnie z art. 65 § 1 ustawy Kodeks karny wykonawczy, jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zarządza, a jeżeli uchyla się on od świadczenia pieniężnego lub obowiązków orzeczonych na podstawie art. 34 § 3 ustawy Kodeks karny, sąd może zarządzić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.
W pierwszym bowiem przypadku sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. Natomiast w drugim – podjęcie decyzji w tym przedmiocie pozostawiono dyskrecjonalnej ocenie sądu. Rozpatrywany jest przez sąd konkretny przypadek. Bierze się pod uwagę zwłaszcza postawy
Co do zasady zamiana kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności powinna mieć charakter wyjątkowy. Konsekwencją podjęcia decyzji o orzeczeniu kary zastępczej w miejsce kary zasadniczej jest wygaśnięcie z mocy prawa wszystkich ciążących na skazanym obowiązków związanych z karą ograniczenia wolności. Nie jest to jednak równoznaczne z utratą mocy samego wyroku skazującego.
Artykuł 65 § 1 kkw stanowi, iż w razie gdy skazany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania. Przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności. Zamianie na karę zastępczą nie może podlegać cały wymiar kary ograniczenia wolności ustalony w wyroku.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]