Jak się bronić w sprawie karnej?

Jak wygląda realizacja prawa do obrony w sprawie karnej?

Każdy przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne ma prawo do obrony, w tym prawo do obrońcy. Do uprawnień takiej osoby należy także:

  • prawo uzyskania informacji o przysługujących uprawnieniach,
  • prawo do składania wyjaśnień,
  • prawo do odmowy składania wyjaśnień,
  • prawo do odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania,
  • prawo zadawania pytań innym przesłuchiwanym osobom,
  • prawo ustosunkowania się do każdego dowodu (np. zgłoszenie uwag do opinii biegłego),
  • możliwość zapoznania się z aktami sprawy.

Podejrzanemu przysługuje prawo do korzystania z pomocy obrońcy w toku sprawy musi być o tym pouczony

Jak mogę wyznaczyć swojego obrońcę?

Obrońcą w toku sprawy karnej na każdym jej etapie (zarówno w prokuraturze, jak i przed sądem karnym) może być adwokat lub radca prawny oraz aplikanci do tych zawodów (z pewnym zastrzeżeniami). Obrońcę ustanawia podejrzany (tzn. osoba której przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa) lub oskarżony (tzn. kiedy akt oskarżenia został już wniesiony do sądu) na piśmie lub do protokołu (np. na początku przesłuchania). Przepisy przewidują że, gdy zostaniemy zatrzymani przez Policję każda inna osoba może dla nas ustanowić obrońcę nie musi to być osoba najbliższa (np. mąż, żona, córka, rodzic), zatem może to być np. nasz przełożony, znajomy, wspólnik, czy podwładny o fakcie ustanowienia dla nas obrońcy musimy w takiej sytuacji zostać niezwłocznie powiadomieni.

Komu przysługuje obrońca z urzędu?

Obrońcę ustanawia podejrzanemu / oskarżonemu sąd kiedy nie ma on obrońcy przez siebie wybranego. Obrońca z urzędu wyznaczany jest z listy obrońców, w określonych sytuacjach, w szczególności:

  • z uwagi na niezamożność > jeżeli przekona sąd że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony;
  • gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan zdrowia psychicznego takiej osoby pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny;
  • obowiązkowo w postępowaniu przed sądem okręgowym, jeżeli zarzucono mu zbrodnię (tj. przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3).

Osoba zatrzymana przez Policję ma prawo żądać aby niezwłocznie umożliwić jej nawiązanie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym w dostępnej formie, a także bezpośrednią z nimi rozmowę.

Czy policjant lub prokurator może przesłuchiwać obrońcę?

Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej – obowiązek zachowania tajemnicy nie może być ograniczony w czasie. Nie wolno przesłuchiwać obrońcy jako świadka co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę. Zapewnia to pełną ochronę i poufność w relacjach a obrońcą.

Czy policjant może być obecny podczas rozmowy z adwokatem?

Co do zasady rozmowa pomiędzy podejrzanym i obrońca powinna odbywać się bez udziału osób trzecich. Nawet oskarżony tymczasowo aresztowany może porozumiewać się ze swym obrońcą podczas nieobecności innych osób (zasada).

Przepisy procedury karnej przewidują jednak nieliczne sytuacje, gdy podczas takiej rozmowy może być obecny policjant, np. w toku postępowania prokurator może zastrzec że będzie przy obecny on sam (lub osoba przez niego upoważniona) podczas takiej rozmowy, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli wymaga tego dobro postępowania przygotowawczego, nadto tylko w okresie do 14 dni od tymczasowego aresztowania.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 1 Średnia ocena: 5]