Plan Spłat przy Upadłości

Samo ogłoszenie upadłości niewypłacalnego konsumenta nie kończy jeszcze jego drogi do oddłużenia. Po wydaniu postanowienia sądowego jego majątek staje się masą upadłości. Syndyk wyznaczony przez sąd – po ustaleniu wierzycieli, sporządzeniu spisu inwentarza oraz likwidacji masy upadłościowej – składa sądowi plan spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informację, że zachodzą przesłanki do odmowy ustalenia planu lub umorzenia zobowiązań upadłego. Projekt planu wyznacza sposób podziału uzyskanych z likwidacji środków oraz zakres i czas spłacania przez upadłego zobowiązań, których nie udało się zaspokoić.
Pierwsza spłata ustalona w planie to podział środków uzyskanych wskutek likwidacji, kolejne kwoty mają już pochodzić z osiąganego przez upadłego przyszłego dochodu. Instytucja planu spłaty daje komfort i gwarancję upadłemu co do wielkości środków, jakie miesięcznie będzie musiał przeznaczyć na spłatę swojego zadłużenia. Dodatkowo w okresie wykonywania planu spłaty nie jest możliwa egzekucja wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości.
Plan spłaty ustalany jest przez sąd upadłościowy po zakończeniu postępowania upadłościowego, czyli po zatwierdzeniu listy wierzytelności oraz wykonaniu planu podziału funduszy masy upadłości. Sąd – po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli – określa czas trwania i miesięczne kwoty spłat. Co do zasady plan spłaty nie powinien być dłuższy niż 36 miesięcy. Jest on jednak wydawany na podstawie projektu planu spłaty wierzycieli, który tworzy syndyk. Zanim więc sąd wyda postanowienie w omawianym przedmiocie, syndyk musi wyrazić swoją opinię co do sytuacji finansowej i możliwości zarobkowych upadłego.
Zgodnie z art. 491[14] ust. 1 Prawa upadłościowego po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi:
Projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem
lub informację, że zachodzą przesłanki do:
-odmowy ustalenia planu spłaty wierzycieli;
-odmowy umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli;
-umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli;
-warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]