Postępowanie sanacyjne (sanacja) to postępowanie restrukturyzacyjne przewidziane przez prawo restrukturyzacyjne. Jak każda restrukturyzacja ma służyć uniknięciu upadłości, poprawie wyników firmy i dojściu do porozumienia z wierzycielami.
W odróżnieniu od postępowania układowego, sanacja charakteryzuje się daleko idącą ingerencją w prawo dłużnika do zarządzania własnym przedsiębiorstwem. Otwarcie postępowania powoduje wygaśnięcie pełnomocnictw i prokur. Zarząd masą sanacyjną zostaje oddany zarządcy, któremu dłużnik wydaje majątek i dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa. Jest to zasada, od której są jednak wyjątki. Za zgodą rady wierzycieli i sądu zarząd, w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu może zostać powierzony dłużnikowi. W zamian jednak, dłużnik korzysta z szerokiej ochrony prawnej swojego majątku, w szczególności przed egzekucją.
Otwarcie postępowania układowego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności.
W ramach postępowania sanacyjnego występują następujące etapy postępowania:
Wniosek o otwarcie postępowania,
Rozpoznanie wniosku przez Sąd i otwarcie postępowania sanacyjnego,
Sporządzenie spisu wierzytelności, rozpoznanie ewentualnych sprzeciwów i zatwierdzenie spisu,
Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, jego zatwierdzenie i realizacja,
Układ, w tym wypracowanie propozycji i poddanie ich pod głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli,
Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia układu przez Sąd.
Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]