Kiedy można wnieść pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa?

Kiedy można wnieść pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa?
Jeżeli mimo niezachowania przepisów prawa został sporządzony akt małżeństwa, każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa.
Sformułowanie niezachowanie przepisów prawa oznacza brak jednej z przesłanek skutecznego zawarcia małżeństwa
tj. odmienności płci nupturientów, ich jednoczesnej obecności (z wyjątkiem zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika),
złożenia przez nich oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, duchownym, konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula.
Legitymacja czynna do wystąpienia z takim żądaniem przysługuje każdej osobie, która ma w tym interes prawny, a także prokuratorowi. Interes prawny może mieć charakter zarówno osobisty, jak i majątkowy. Musi on być jednak oceniany w sposób obiektywny, a nie subiektywny, tj. samo przeświadczenie osoby o konieczności wystąpienia z takim powództwem w celu udzielenia jej pomocy prawnej nie jest wystarczające dla uznania, że ma ona interes prawny w domaganiu się ustalenia nieistnienia małżeństwa.
Nie można żądać ustalenia nieistnienia małżeństwa z powołaniem się na przyczyny uzasadniające unieważnienie małżeństwa, gdyż prowadziłoby to do obejścia przepisów dotyczących unieważnienia małżeństwa, w szczególności w sytuacji, gdy przewidują one określone terminy do żądania unieważnienia małżeństwa, podczas gdy żądanie ustalenia nieistnienia małżeństwa nie jest ograniczone czasowo. Dlatego też nie można żądać ustalenia nieistnienia małżeństwa z powołaniem się na niezłożenie oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński z powodu pozostawania w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli.
W sprawie o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa od pozwu pobiera się opłatę stałą w kwocie 200 zł.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 1 Średnia ocena: 5]