Prawo cywilne

Pomoc prawna w sprawach cywilnych

Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych, a także w mediacjach i innych formach postępowania ugodowego, które mają na celu doprowadzenie do polubownego rozwiązania poszczególnych spraw, bez konieczności wszczynania sporu.

W razie ziszczenia się sporu, jeszcze na etapie przed podjęciem czynności procesowych, dokonujemy analizy zaistniałego stanu faktycznego pod kątem formalnym oraz merytorycznym w celu obrania odpowiedniej taktyki procesowej i jak najszerszego urzeczywistnia interesów klienta.

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in:

  • prawo rzeczowe – stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania, ustanowienie drogi koniecznej i służebności, postępowanie wieczystoksięgowe;
  • prawo zobowiązań – roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, roszczenia z tytułu naruszenia innych dóbr osobistych, roszczenia o odszkodowanie z tytułu szkód majątkowych, roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umów, dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkiego rodzaju umów ubezpieczeniowych, roszczeń wynikających z wypadków i kolizji drogowych;
  • prawo spadkowe – dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku z testamentu lub z ustawy, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, dochodzenie zachowku, a także doradztwo w kwestiach dotyczących korzystnego przekazania majątku;
  • windykację należności, tj. wezwania o zapłatę, pozwy o zapłatę, wnioski o wszczęcie egzekucji;
  • sprawy z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej,
  • sprawy z zakresu ochrony danych osobowych,
  • wszelkie pozwy, wnioski oraz pisma procesowe w postępowaniach przedsądowych, sądowych oraz egzekucyjnych.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114