Niealimentacja

Niealimentacja to inaczej mówiąc uchylanie się od alimentów przez osobę, która do ich płacenia została zobowiązana poprzez orzeczenie sądowe, ugodę zawartą przed sądem lub przed innym organem albo też inną umowę.
Czy uchylanie się od alimentów jest przestępstwem?
Tak, jeżeli ten kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego (czyli od płacenia alimentów) w określonej wysokości był do tego zobowiązany w orzeczeniu sądowym. Ponadto, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości wynosi równowartość co najmniej trzykrotności ustalonej kwoty alimentów albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.
Jaka kara grozi za popełnienie przestępstwa niealimentacji?
-kara grzywny (czyli obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa)
-kara ograniczenia wolności (np. konieczność wykonywania pracy na rzecz jakiejś organizacji charytatywnej w określonej ilości godzin miesięcznie i przez określoną ilość miesięcy, potrącenie z wynagrodzenia za pracę w wysokości określonej procentowo)
-kara pozbawienia wolności do jednego roku
Każda z wyżej opisanych kar, jeżeli zostanie wydany wyrok skazujący i zostanie wymierzona sprawcy, wraz z oznaczeniem wyroku jest wpisywana do karty karnej sprawcy (skazanego) i pozostaje tam na długo. To zaś stanowi dodatkową dolegliwość w przypadku, gdy taki sprawca przestępstwa nie alimentacji będzie poszukiwał nowej pracy, gdzie wymagana będzie np. niekaralność lub nieposzlakowana opinia i potencjalny pracodawca będzie wymagał przedłożenia tzw. informacji o niekaralności lub potocznie mówiąc: karty karnej.
Kto i gdzie może zawiadomić o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji?
-sam pokrzywdzony (w przypadku osoby pełnoletniej),
-drugi rodzic lub opiekun prawny (w przypadku, gdy niealimentacją pokrzywdzone jest dziecko)
-organ pomocy społecznej,
-organ podejmujący działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
Ważne
Do ścigania sprawcy przestępstwa niealimentacji konieczny jest WNIOSEK o ściganie. Co to znaczy? To znaczy, że ani policja ani prokurator nie mogą ścigać sprawcy takiego przestępstwa bez wniosku, któregokolwiek z wymienionych wyżej podmiotów lub osób – pokrzywdzonego.
Taki wniosek składamy ma policji albo w prokuraturze w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do alimentów.
Robimy to na piśmie poprzez wysłanie na adres komendy policji, najbliższego komisariatu czy też miejscowej prokuratury rejonowej listu poleconego zawierającego opis zaistniałej sytuacji albo należy udać się osobiście na komendę policji lub na komisariat i złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy.

Masz pilną sprawę?

Zadzwoń:

509 845 635
505 739 112
502 942 388

Adres kancelarii:

ul. Ks. Ściegiennego 49/2
Katowice 40-114

Oceń artykuł!
[Liczba ocen: 0 Średnia ocena: 0]